1. Otázka správce daně:
„Provozovna, na níž právě probíhá místní šetření, se nachází na adrese XY. Správce daně při vstupu do provozovny zjistil, že tato provozovna je zvenčí označena v souladu s § 17 odst. 7 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, obchodní firmou daňového subjektu a jeho identifikačním číslem. Je tato provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb? Pokud ano, kdo je osobou odpovědnou za její činnost, a jaká je prodejní nebo provozní doba určená pro styk se spotřebiteli.“

Touto otázkou finanční úřad prokazuje, že v místě jeho působnosti máte řádnou provozovnu. Pokud můžete, odpovězte v tom smyslu, že provozovna je určena jako sklad, popř. sklad s výdejem zboží. Provozovnu máte v tomto regionu proto, že je zde levnější nájemné než v Praze. Rozhodně neříkejte, že tato provozovna je pro Vás důležitá nebo že je jediná. Pokud máte provozovnu rovněž nahlášenu i
v místě Vašeho sídla, např. na adrese Vinohradská 1224/22 v Praze 2, sdělte úředníkům tuto informaci a můžete i doplnit, že provozovna v Praze slouží rovněž potřebám Vašich zákazníků.

2. Otázka správce daně:
Je tato provozovna v majetku daňového subjektu nebo je pronajata a od koho?

Pokud můžete odpovědět, že jste v nájmu, je to ideální. Pokud je ale ve Vašem vlastnictví, rozhodně to nepopírejte.

3. Otázka správce daně:
Jaká ekonomická činnost je daňovým subjektem vykonávaná v místě provozovny, na níž je prováděno šetření?

Ekonomická činnost Vaši firmy je prováděna zejména v Praze, popř. po celé ČR. Částečně i na provozovně kde Vám provádí místní šetření. Pokud můžete uvést, že zde pouze skladujete materiál nebo výrobky k prodeji, je to nejlepší.

4. Otázka správce daně:
Má daňový subjekt kromě této provozovny, na níž právě probíhá místní šetření, další provozovny? Pokud ano, kolik dalších provozoven má, jaké jsou jejich adresy a k čemu tyto další provozovny slouží?

Pokud máte pouze 1 provozovnu mimo Prahu, můžete si sami bez naší účasti zřídit provozovnu v místě Vašeho sídla v Praze. Čím dříve provozovnu nahlásíte, tím lépe. Naše firma tyto nemovitosti vlastní a nebude po Vás žádat žádnou úhradu. Můžete tak učinit na jakémkoliv živnostenském úřadě na území ČR,
nemusíte se tedy obracet na živnostenský úřad v Praze. (po předchozí dohodě si u nás můžete zřídit i další provozovny na jiných adresách, rovněž bezplatně). Příklad: Můžete uvádět, že provozovna na Vinohradské a Čajkovského ulici slouží pro setkávání s klienty, provozovna na v ulici Na Lysinách může sloužit jako sklad nebo (mezi)sklad pro Prahu.

5. Otázka správce daně:
Jakými prostorami disponuje provozovna, na níž právě probíhá místní šetření? Míněny jsou prodejní prostory nebo prostor určený pro poskytování služeb zákazníkům, dále výrobní nebo skladovací prostory, kanceláře, prostory pro uložení a archivaci písemností, zázemí pro zaměstnance atp.

Na tuto otázku odpovězte sami. Obecně platí, že ukážete úředníkům na místním šetření pouze co nejmenší část své provozovny a nebudete ji detailně nijak popisovat. Určitě je lépe zachovat mlčení o tom kolik máte k dispozici čtverečních metrů nebo pater v budově. Můžete zdůraznit, že provozovna, ve které se společně právně nacházíte není nijak pro Vaši firmu zásadní a důležitá. Vezměte je jen do části prostor, které jsou co nejmenší. Můžete zmínit, že máte k dispozici jen minimum prostor pro svou činnost a zázemí pro pracovníky dle norem bezpečnosti práce a hygienických norem. Ideálně uveďte, že zde nemáte žádné prostory kam by jste mohli archivovat své účetní záznamy.

6. Otázka správce daně:
Mají tuto provozovnu k dispozici i jiné osoby než daňový subjekt-pokud ano, které, na základě jakého právního vztahu a jak často?

Odpovězte podle skutečnosti, pokud provozovnu využíváte i s jinými subjekty, uveďte tyto další spolunájemníky.

7. Otázka správce daně:
Kdo vede daňovému subjektu účetnictví? Je to externí účetní (kdo, odkud) nebo vlastní zaměstnanec (kdo, jaké má pracoviště)? V případě externího vedení účetnictví popište jak probíhá předávání dokladů k zaúčtování – kdo, kde a komu předává doklady k zaúčtování, kde probíhá samotné účtování. Jaký software je používán pro vedení účetnictví a kdo je držitelem licence (daňový subjekt nebo externí účetní)?

Finanční úřad by chtěl slyšet, že si účetnictví děláte sami na provozovně kde Vás kontroluje nebo, že Vám účetnictví zpracovává externě účetní či daňový poradce nedaleko provozovny kde je vedeno šetření a zejména pak, že jsou tam také účetní záznamy ukládány. Vlastního účetního, externího účetního, popř. daňového poradce samozřejmě uveďte. Pokud Váš externí účetní pochází ze stejného místa jako je Vaše provozovna nebo z přilehlého okolí, uveďte, že jakmile příslušné doklady dotyčný účetní zpracuje a zaúčtuje, jsou neprodleně po těchto nezbytných úkonech převezeny do koncesované spisovny k trvalému uložení. Pokud si zpracováváte účetnictví naprosto sami vlastními silami, nevyjadřujte se k místu jeho zpracovávání, pokud budete k tomuto vyzváni, uveďte, že v Praze. Poté je samozřejmě postup stejný jako u externích zpracovatelů. Jakmile své doklady patřičně zpracujete, při první příležitosti je předáte do úschovy naší spisovně.

8. Otázka správce daně:
Na jaké adrese jsou fyzicky uloženy účetní záznamy daňového subjektu (aktuální i uschované podle § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)?

DOTAZ NA MÍSTO KDE SE NACHÁZÍ ÚČENÍ ZÁZNAMY SPOLEČNOSTI, JINÝMI SLOVY, KDE JE NEJSNADNĚJŠÍ S FIRMOU VÉST MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, TEDY DAŇOVOU KONTROLU JE Z CELÉHO VÝČTU DOTAZŮ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A ROZHODUJÍCÍ !!!
Kompletní účetnictví firmy je uloženo v archivu na adrese Vinohradska 1224/22, Praha 2, a to z důvodu bezpečnosti, tj. jejich ochrana před zničením, poškozením, ztrátě, odcizení, krytí případných škod pojistkou, atp. V neposlední řadě pak zajištění certifikované a diskrétní skartace dotyčných záznamů dle předepsaných norem po vypršení skartačních lhůt.
(Jiná varianta odpovědi opravdu není vhodná!!)

9. Otázka správce daně:
Kolik zaměstnanců daňového subjektu je zaměstnáno na této provozovně, na níž právě probíhá místní šetření? Kolik z těchto zaměstnanců je v době šetření přítomno?

Odpovězte podle sebe a Vašeho druhu podnikání. Pokud můžete, uveďte, že zaměstnanci nepracují pouze na této provozovně, ale vyjíždí za zákazníky do cele ČR za obchodem, na montáže, pro materiál nebo odvézt zboží, atd. Běžně navštěvují zákazníky v Praze, jednají s nimi apod. Pokud můžete, změňte ve své pracovní smlouvě, pokud se jako jednatelé ve své firmě zaměstnáváte, místo výkonu práce v Praze. Je to velmi dobrý argument. Nemáte-li tu možnost přímo u své osoby, můžete zvážit i variantu, že místo výkonu práce v Praze uvedete např. některému svému zaměstnanci, samozřejmě po předchozí dohodě s ním.
V pracovní smlouvě mohou být samozřejmě uvedena i 2 místa výkonu práce, tedy Praha a např. Vaše jiná provozovna. Pro tento úkon stačí pouze drobně pozměnit pracovní smlouvu bez nutnosti to oznamovat jakémukoliv úřadu, v podstatě pouze ve svých záznamech zaměníte aktualizovanou pracovní smlouvu za starou.

10. Otázka správce daně:
Jaké osoby se podílí na vedení daňového subjektu?

Nejvýhodnější bude, když uvedete pouze statutární zástupce, tedy jednatele popř. představenstvo.

11. Otázka správce daně:
Z jakého místa je fyzicky řízena činnost daňového subjektu? Kde se schází vedení společnosti a kde jsou přijímána zásadní, strategická rozhodnutí mající vliv na řízení společnosti.

DOTAZ NA MÍSTO, ODKUD JE FIRMA ŘÍZENA JE ROVNĚŽ DŮLEŽITÝ, ODPOVĚZTE TEDY JEDNODUŠE.
Uveďte, že společnost je řízena z Prahy a zásadní a strategická rozhodnutí jsou přijímána v Praze, tedy v sídle společnosti. Neexistuje totiž možnost, jak Vám toto
tvrzení vyvrátit.

12. Otázka správce daně:
Proč se liší zapsaná adresa sídla ve veřejném rejstříku od adresy, na které probíhá řízení firmy – skutečné adresa, kde probíhá činnost a jsou zde přijímána zásadní rozhodnutí pro chod společnosti? Uveďte všechny důvody?

Tato otázka postrádá smysl, nic takového nepřipouštějte. Řízení firmy a zásadní rozhodnutí jsou přijímána v Praze.

13. Otázka správce daně:
Podle obchodního rejstříku je sídlem daňového subjektu adresa Vinohradská 1223/22, 120 00 Praha - Vinohrady. Jakou ekonomickou činnost daňový subjekt uskutečňuje v sídle? O jaké konkrétní činnosti se jedná?

Společnost zde plní všechny podmínky ji určené zákonem. Je připravena tu vyřizovat reklamace a odstoupení od smlouvy se zákazníky podle platné legislativy. Dále je tu k dispozici úřadům a klientům na vyžádání. Firma zde má uloženy své účetní záznamy a přebírá zde korespondenci.

14. Otázka správce daně:
Podle zjištění správce daně se jedná o virtuální sídlo – vyjádřete se k tomu?

K vámi použitému termínu virtuální sídlo se nemohu vyjádřit jelikož žádný zákon s tímto pojmem nepracuje a nevysvětluje ho. Sídlo naší firmy je skutečné, zapsané v obchodním rejstříku.

15. Otázka správce daně:
Je sídlo, které má daňový subjekt zapsán v obchodním rejstříku, v majetku daňového subjektu nebo je pronajato a od koho?

Prostory v sídle společnosti máme pronajaty od společnosti - uveďte svého poskytovatele

16. Otázka správce daně:
Vyjmenujte, jaké prostory má daňový subjekt v sídle k dispozici. Mají i jiné osoby, než daňový subjekt a jeho zaměstnanci přístup do těchto prostor?

K dispozici je recepce, kancelář pro jednání a zasedací místnost. Dále pak sociální zázemí a prostor pro archivaci účetnictví. O přístupu jiných osob mi není nic známo.

17. Otázka správce daně:
Kolik osob, které konkrétní osoby vykonávají činnosti v sídle a o jaké konkrétní činnosti se jedná? Uveďte, na základě jakého smluvního vztahu uvedené osoby tyto činnosti vykonávají (pracovněprávní či obchodněprávní podle společenské zakladatelské smlouvy/listiny, smlouvy o výkonu funkce či jiné smlouvy – specifikujte)?

V sídle společnosti vykonává činnost jednatel společnosti popř. všichni jednatelé společnosti a členové představenstva nebo zaměstnanci, kteří mají v pracovní
smlouvě uvedeno místo výkonu práce v Praze. Dále pak jednatelem pověření zaměstnanci.

Otázky správce daně 
v místním šetření k delegaci místní příslušnosti firmy, tak jak byly kladeny u jiných daňových subjektů. Otázky Vám nemusí být nutně kladeny naprosto ve shodě s níže uvedenými, může jich být i méně, popř. mohou být obsahově i drobně přeformulovány, aby více zapadaly do Vašeho oboru podnikání. Významově budou ale totožné.